Dr Ajesh Maharaj
Rheumatologist
Westville - Durban

MB.BS.IMS.BHU(Varanasi);
H.Dip.Int.Med(SA);
FCP(SA) Cert in Rheumatology(SA)
Ph.D. (University of Amsterdam)

Ukuqonda ngesifo samalunga

Siyini isifo samalunga?

Ngesinye isikhathi abaningi bethu bazobuzwa ubuhlungu phakathi noma ngaphandle kwelunga. Isikhathi esiningi budalwa ukulimala okuncane, ukwenyela noma ukusebenzisa ilunga ngokweqile. Ubuhlungu kuyenzeka buthathe amahora ambalwa kuya ezinsukwini ezimbalwa bese buziphelela nya,

IRHEUMATISM (isifo semisipha nezicubu ezisondelene nethambo) kuyisisho esichaza izinhlungu phakathi noma ngaphandle kwelunga. Lokhu kungadalwa ukungalungi kwezinyama eziseduze nelunga njengezicubu nemisipha

IARTHRITIS (isifo samalunga) sisho ukuvuvuka isifo sokuvuvuka kwamalunga. Ezigulini eziningi (njenge rheumatoid arthritis) kuba khona ukuvuvuka okubonakalayo kwamalunga okuhambisana nobuhlungu nokukhukhumala kanye nokunganyakazi kahle kwelunga. Kwezinye iziguli kuba nokulimazeka emalungwini okuhambisana nobuhlungu nokunganyakazi kwelunga ngokugcwele kodwa kube kunokuvuvuka okuncane noma kungabibikho (njenge osteoarthritis).

Asebenza kanjani amalunga?

ILUNGA liyingxenye yomzimba lapho ithambo linyakaza phezu kwelinye. Amathambo ahlanganiswe ndawonye imisipha. IMISIPHA injengento enwebekayo – yenza amathambo ame kahle ngenkathi izicubu zifinyela zibuye zifingqane ukuze ilunga likwazi ukunyakaza.

Ekugcineni kwethambo kunoQWANGA olumboze ithambo. Loluqwanga lutholakala phakathi elungwini. Luvikela ithambo ukuba lingagudlani nelinye. Lokhu kwenza ilunga ukuba lisebenze kahle.

Kunesikhala phakathi kwelunga ESINOKETSHEZI. Lesisikhala sizungezwe UNGWENGWEZI olukhipha loluketshezi. Loluketshezi luthanbisa ilunga bese lunikeza umsoco kwilunga noqwanga. Ngaphandle kwelunga kune SIVALO.(I-capsule)

Ilunga lizungezwe izicubu. Lezizicubu ziya ngokuncipha zize zakhe IMISIPHA eyingxenye yezicubu eziyoxhumana nethambo.

Ukunyakaza kwelunga kwenzeka ngesikhathi izicubu zifinyela zidonsa imisipha bese zinyakazisa amathambo womabili.

Zikhona yini izinhlobo ezahlukene zezifo zamalunga?

Ziningi izinhlobo ezahlukene zezifo zamalunga. Kunezifo ezingaphezu kwekhulu ezahlukene ezingaba imbangela yezifo zamalunga. Kwezinye iziguli imbangela iyaziwa (njenge gout noma isifo samalunga esibangwa amagciwane athile) kanti lezi siyakwazi ukuzelapha ngemithi eqondene ngqo nazo.

Kwesinye isikhathi imbangela ayaziwa (njenge rheumatoid arthritis noma iosteoarthritis). Lokho kubangela ukuba isifo singelapheki kodwa kukwazeke ukuba isifo sibambeke bese kuvimbela noma kwehlise izinga lokulimazeka kwamalunga.

Ubani othola isifo samalunga?

Isifo samalunga siphatha abantu beminyaka eyehlukene, ngisho nezingane zingaphathwa ilesisifo. Kuyiqiniso ukuthi ezinye izinhlobo ezejwayelekile zezifo zamalunga, njenge osteoathritis, zivame kubantu abadala. Kanti ezinye izinhlobo zijwayeleke kubantu besilisa nabesifazane abasebancane. Izifo zamalunga ziphatha abantu besilisa nabesifazane, ezinye izinhlobo zezifo zamalunga zijwayeleke kakhulu kubantu besifazane (njenge rheumatoid arthritis) kanti ezinye izinhlobo zijwayeleke kubantu besilisa njenge gout. Isifo samalunga singaphatha noma ubani noma kungekho muntu emndenini onaso. Ezinye izinhlobo zivamise emindenini enabantu abanaso lesisifo.

Yini engenziwa ukwelapha isifo samalunga?

Ukwelashwa kwesifo samalunga kuya nokuthi imbangela iyini kanti izimbangela zibala lokhu okulandelayo :-

 1. IMIGOMO EYEJWAYELEKILE
  1. Imigomo eyejwayelekile njengokunciphisa isisindo somzimba, ukuzivocavoca uqinise izicubu zomzimba nokugwema uphuzo oludakayo nokudla okuthile (njengakwigout).
  2. Ukusebenzisa izinto zokusekela amalunga, izinto zokubamba amadolo namaqakala, izimboko nezinye izinto zokuzisiza ziyasiza kwezinye iziguli, kuye ngokuthi iliphi ilunga eligulayo nokuthi lonakele kanganani.
 2. IMITHI:
  1. Amaphilisi ezinhlungu ukuqeda izinhlungu.
  2. Amaphilisi awusizo kakhulu ukwehlisa ukuvuvuka, ukubambeka noma ukuba stifu kanye nokuvuvuka kwamalunga.
  3. Imithi eshintsha isifo ukuba singaqhubeki esetshenziselwa ukusiza ukuvimbela izinhlungu eziphikelelayo nokuvuvuka kwamalunga - lemithi ingasetshenziselwa izinhlobo zezifo ezithile zamalunga njenge rheumatoid arthritis.
  4. Zikhona izindlela zokwelapha eziqondana ngqo nesifo – uma imbangela yesifo samalunga yaziwa (njengegout nezibangwa amagciwane),
 3. UKUHLINZWA:
 4. Uma isiguli sesivele sesinelunga eselonakele kakhulu kuba nesidingo sokuba lihlinzwe ukuze kuqedwe izinhlungu nokwenza futhi libe ngcono izinga lokusebenza kwelunga). Kwesinye isikhathi ukuhlinzwa kubalulekile ukunqanda ukonakala kwelunga.

Yini ongayenza uma ucabanga ukuthi unesifo samalunga?

Esinye sezinyathelo zokuqala ukuthola ukuthi izimpawu zingenxa yesifo samalunga noma semisipha. Kufanele ubonane nomtholampilo oseduze, udokotela wakho noma isibhedlela.

Kuzoya nokuthi kutholakaleni ngesikhathi uhlolwa, kodwa uzokwaziswa ngokufanele ukwenze bese unikezwa nemithi. Uma isifo sidlange kakhulu ungadinga ukuhlolwa amagazi, uthathwe noma nezithombe, noma udluliselwe esibhedlela noma kongoti bezifo zamalunga ukuze uyohlolisiswa kahle uthole nokwelapheka.

<< Back